Navigácia

Výstava cudzojazyčnej literatúry

Návšteva školskej knižnice a prehliadka cudzojazyčnej literatúry
Spoločné čítanie cudzojazyčných kníh a rozbor rozprávok

Podujatia sa zúčastnili žiaci I. aj II. stupňa ZŠ so svojimi vyučujúcimi, a to v rámci svojich hodín.  

     V úvode podujatia sme žiakov oboznámili, že ide o akciu v rámci „Marca – mesiaca kníh“. Dôraz sme kládli na výber kníh, z ktorých jednotliví vyučujúci čítali deťom anglické rozprávky. Z kníh čítali nielen vyučujúci, ale boli k tomu vyzvaní aj žiaci. Po prečítaní knihy, príp. len jej časti, resp. kapitoly, sa následne urobil rozbor a preklad knihy. Žiaci tak mohli ukázať, ako sú jazykovo zdatní.  Výber bol prispôsobený jazykovým zdatnostiam žiakov jednotlivých tried, a to či už na I. stupni, alebo na II. stupni ZŠ.

     Na výstavke bola väčšina kníh v anglickom jazyku. Súčasťou výstavky boli aj rôzne anglické hry. Zbierku sme doplnili aj o niektoré nemecké knihy, ruské knihy, ba niektoré boli aj vo francúzskom jazyku.

     Cieľom podujatia bolo motivovať žiakov k čítaniu kníh, a to hlavne cudzojazyčných. Ďalej upevniť si vzťah ku knihám, nakoľko žiaci strácajú v dnešnej dobe záujem o nich. Okrem toho bolo cieľom rozvinúť nasledujúce kompetencie: sociálnu kompetenciu – naučiť sa pracovať vo väčšej skupine a kompetenciu komunikovať v cudzom jazyku. V rámci tejto akcie bol kladený dôraz aj na rozvoj čitateľskej gramotnosti všetkých žiakov.

     

Školské akcie 2018/2019

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria