Navigácia

 • Školský semafór platný od 26.11.2021

  Školský semafór platný od 26.11.2021 nájdete v nasledujúcom dokumente: Skolsky_semafor_26.11.2021.pdf

 • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

  Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a)  sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO v priestoroch školy.

  Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok.

  Vedenie školy je povinné zabezpečovať prevádzku školy, výchovu a vzdelávanie žiakov v súlade s príslušnými zákonmi, ale aj usmerneniami príslušných orgánov. Škola je povinná tieto rozhodnutia rešpektovať. Tieto opatrenia sú záväzné celoplošne a platia pre každú školu na území SR.

   

  Celé znenie vyhlášky nájdete tu: vyhlaska_262.pdf​​​​​​​

 • Pozastavenie prenájmu telocvične

  V rámci protiepidemiologických opatrení a na základe núdzového stavu je pozastavený prenájom telocvične ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves s účinnosťou od 25.11.2021 na športovú a inú činnosť pre všetky subjekty a športové kluby. Telocvičňu je možné využívať len na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy a školských krúžkov.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Jesenné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  máme za sebou trochu ťažšie dni a pred nami sú jesenné prázdniny (28.10.2021-29.10.2021) a deň pracovného pokoja (1.11.2021). Do školy nastupujeme v utorok 2.11.2021.

  Prosíme tých, ktorí sú v karanténe, aby ju dôsledne dodržiavali, aby sme sa po prázdninách zišli v škole v čo najväčšom počte.

  Pred nástupom žiaka do školy je potrebné ho otestovať AG testom.

  Počas jesenných prázdnin budú materská škola aj školská jedáleň zatvorené.

   

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu a výskyt Covid-19 na našej škole sa všetci žiaci 2.stupňa budú v dňoch 26.10.2021-27.10.2021 vzdelávať dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín.

  Žiaci 1.stupňa sa vyučujú prezenčne. ŠKD nebude v prevádzke.

 • Oznam školskej jedálne

  Vážení rodičia,

  z dôvodu zrušenia obedov zadarmo sa budú depozity za stravu vyplácať postupne v priebehu mesiacov september 2021 až december 2021. Depozity budú zasielané na bankové účty, ktoré ste uviedli v prihláškach detí. V prípade zmeny čísla účtu kontaktujte vedúcu ŠJ osobne alebo telefonicky na t. č. 051/7795229.

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 4.10.2021 bude v platnosti nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúšok nasledovne:

  1. Povinnosť prekrytie horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (To znamená, že rúška nie sú povinné počas výučby v triede). 

  2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu napr. chodba, šatne, toalety. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre žiakov povinné.

  3. Nosenie rúšok v triede počas výchovno-vzdelávacieho procesu nie je zakázané.


  riaditeľ ZŠ s MŠ


  Príloha: Vyhláška ÚVZ: vyhlaska_250.pdf​​​​​​​

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Školská 28, 082 33  Chminianska Nová Ves oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon), budú mať všetci žiaci školy dňa 14.09.2021 riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  V školskej jedálni sa nevarí, žiaci sú automaticky vyhlásení z obeda. V tento deň prevádzka v ŠKD nebude.

   

  V MŠ prevádzka bude a deti budú mať zabezpečené stravovanie.

   

                                                 

                                                                                         Mgr. Július Pošivák

                                                                                               riaditeľ školy

 • Zápis do Základnej umeleckej školy

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 7.30 hod. pred budovou školy. 

  Pri prvom nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx).

  Po slávnostnom otvorení školského roka vstupujú do budovy školy iba žiaci 1.ročníkov.

  Do triedy s prvákom môže vstúpiť len jeden rodič, ktorý predloží triednemu učiteľovi:

  1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (viď vyššie)

  2. Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti bezpriznakovost_navsteva.docx

  3. Oznámenie o výnimke z karantény (ak spĺňa žiak podmienky) Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx


  V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční v jednotlivých triedach základnej školy.

 • Školský klub detí - pokyny a organizácia v šk.roku 2021/2022

  ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves

  Pokyny pre rodičov detí, ktoré budú navštevovať ŠKD v školskom roku 2021/2022

  1. Do ŠKD prijíma dieťa riaditeľ školy na základe žiadosti rodičov. Rodič potvrdzuje svojim podpisom zápis dieťaťa do ŠKD, zároveň svojim podpisom vyjadrí súhlas s umiestnením dieťaťa v zmiešanej skupine.
  2. Je dôležité v žiadosti uviesť čas a spôsob odchodu dieťaťa domov.                / napr. s rodičom, súrodencom, starým rodičom a pod. /
  3. Žiadame rodičov, aby podľa dohodnutého času odchodu čakali svoje dieťa pred školou.
  4. Čas odchodu je možné upravovať podľa situácie a potreby. Je však nevyhnutné hlásiť každú zmenu! Zmenu vždy zapísať do zápisníčka (slovníček) určeného na komunikáciu medzi rodičom a školou.
  5. Činnosť v ŠKD začína po vyučovaní, končí o 15.30.
  6. Poplatok za ŠKD 7 eur / mesačne je potrebné uhradiť najneskôr do 15. v danom mesiaci.
  7. Je potrebné zabezpečiť:
  • hygienické potreby (mydlo, uterák, toaletný papier, hyg. vreckovky),                                   
  • staršie oblečenie na pobyt vonku (tepláky a pod., v zimnom období aj otepľovačky), vhodná obuv
  • olovrant, dostatok tekutín, prípadne aj vankúšik na oddych po vyučovaní
  1. Činnosť v ŠKD prebieha nasledovne:                                                                                                                                                                                                       
  • privítanie, hygiena, obed
  • rekreačná činnosť /oddych, relaxačné cvičenia a hry, voľné hry, pobyt vonku, kreslenie
  • záujmová činnosť /výtvarná, hudobná, pracovná, prírodovedná, športová
  • olovrant
  • príprava na vyučovanie (písomné vypracovanie domácich úloh na nasledujúci deň, čítanie, príp. didaktické hry)

   

  2.septembra 2021                         vychovávateľka ŠKD: PaedDr. Iveta Szeghyová                    

 • Nástup žiakov do ZŠ v šk.roku 2021/2022

  Nový školský rok sa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach. Cieľom manuálu podľa ministerstva „je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení podľa školského zákona bez ohľadu na zriaďovateľa. Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva.

  Prinášame vám stručný prehľad z manuálu:

  1. Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov.
  2. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky.
  3. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.
  4. Ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov.
  5. Medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky.
  6. Zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
  7. Zákonní zástupcovia, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí  obdržia sadu 25ks testov. Odporúča sa vykonávať testovanie dvakrát do týždňa (odporúčané dni sú pondelok a štvrtok).

  Ďalšie informácie nájdete v prílohách:

  Školský semafor Skolsky_semafor.pdf​​​​​​​

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

  Oznámenie o výnimke z karantény Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

  Sprievodca samotestovania Ag testom Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

 • Oznam pre rodičov žiakov MŠ

  Vážení rodičia.

   

  Čo potrebuje Vaše dieťa v prvý deň nástupu do MŠ v školskom roku 2021/2022:

   

  Fotokópiu  zdravotného preukazu dieťaťa.

   

  V prvý deň je potrebné podpísať prehlásenie Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo Vám  bude poskytnuté v MŠ alebo na webovej stránke školy.

   

  Osobné potreby pre dieťa:

  Prezuvky (pevná obuv)

  Pyžamo

  Hrebeň

  Náhradné oblečenie (spodné prádlo, rúško, atď.)

  Prosíme Vás, aby ste na veci napísali meno  dieťaťa.

   

  Príchod do MŠ je do 8,00 hod. Ďakujeme.

   

  Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

  E. Čontofalská - zástupkyňa riaditeľa školy

 • Oznam - stravovanie

  Vážení rodičia,

   

  oznamujeme Vám zmeny v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom v školskom roku 2021/2022.

  Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ (obedy zadarmo) a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

   

  Bližšie informácie:  INFO_pre_ziadatelov.docx

   

  K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť škole osobne od 06.07.2021 do 16.07.2021 a od 02.08.2021 do 04.08.2021  alebo poštou do 04.08.2021 :

   

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa: cestne_vyhlasenie.docx
 • Odznak všestrannosti

  Odznak všestrannosti

  Tento školský rok sa naša škola zapojila do projektu SOŠV zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja. Športový výkon  žiakov v 6 disciplínach - sila, rýchlosť a vytrvalosť bol kompatibilný s testovacou batériou EUROFIT. Boli to tieto disciplíny: člnkový beh 10x5,  výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky z miesta, hod medicimbalom vzad. Testovania sa zúčastnili žiaci 6. ročníkov. Štyri najlepšie dievčatá a štyria najlepší chlapci vytvorili zmiešané družstvo a boli prihlásení do postupovej súťaže, ako zmiešané družstvo. Boli to títo žiaci: Dzurendová Karolína, Hudaková Sára, Strakayová Natália, Tkačiková Laura, Jakubko Juraj, Jurek Daniel, Kán Patrik a Miškuf Šimon.

  Najlepší športovci Karolína Dzurendová VI.A a  Juraj Jakubko VI.B.

  Všetky testovania sa realizovali na škole, vzhľadom na opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR.

  Všetci zúčastnení žiaci boli ocenení.

  Dúfame, že žiakov to motivovalo k pravidelným pohybovým aktivitám, ktorými si zaiste zvýšia zdravotnú odolnosť a všestranný pohybový rozvoj.

  Vyučujúci TŠV a Škola podporujúca zdravie.

 • Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

  Obec Chminianska Nová Ves zastúpená Mgr. Petrom Konečným, starostom obce, vyhlasuje, podl'a Š 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podl'a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, výberové konanie na obsadenie miesta riaditel'a školy:

  Základná škola s materskou školou,

  Chminianska Nová Ves 28, 082 33 Chminianska Nová Ves.


  Podrobné informácie nájdete v priloženom dokumente: Vyberove_konanie.PDF​​​​​​​

 • Čitateľský oriešok 7 - Ocenenie verejnosti

  V dňoch 6. 4. – 17. 5. 2021 prebiehalo hlasovanie verejnosti prác finalistov celoslovenskej literárno – výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok 7.

  Dňa 8. 6. 2021 nás potešila skvelá informácia, že Danielka Harničárová, žiačka IV. A triedy, sa umiestnila na 2. mieste v kategórii Ocenenie verejnosti.

  Danielke srdečne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

  Zároveň chceme poďakovať všetkým pedagógom, žiakom a priateľom školy za podporu Danielky a ďalších troch našich finalistov.

 • Oznam o výsledku volieb do Rady školy na nové funkčné obdobie

  Vážení rodičia,

   

  dňa 27.5. až 3.6. 2021 sa uskutočnili  na ZŠ  S MŠ  Chminianska Nová Ves voľby nových členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ na nové funkčné obdobie  za pedagogických a nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov. Voľby sa uskutočnili v súlade s Vyhláškou č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom zabezpečení v znení ďalších zmien

  Predstavujeme Vám novozvolených členov Rady školy na nové funkčné obdobie:

       Čuchranová Erika za pedagogických zamestnancov ZŠ

       Derner Pavol za nepedagogických zamestnancov ZŠ

       Kozáková Jana za rodičov ZŠ

       Imrichová Zuzana za rodičov ZŠ

       Jakubková Mária za rodičov ZŠ

       Korčáková Katarína - za pedagogických zamestnancov MŠ

       Harničár Štefan – za rodičov MŠ

  Členovia delegovaní zriaďovateľom ZŠ s MŠ v Chminianskej Novej  Vsi Obcou Chminianska Nová Ves :

       Miroslava Uličná, delegovaný zástupca zriaďovateľa

       Agáta Miškufová, delegovaný zástupca zriaďovateľa

       Zuzana Dolinská, delegovaný zástupca zriaďovateľa

       Stanislav Miškuf, delegovaný zástupca zriaďovateľa

  Ustanovujúca schôdza novo - kreovanej Rady školy na nové funkčné obdobie sa uskutoční 15.  6. 2021. Na tejto schôdzi si členovia Rady školy zvolia výbor RŠ na nové funkčné obdobie rokov 2021 – 2025.

  Všetkým novozvoleným  a delegovaným členom do RŠ pri ZŠ s MŠ blahoželáme a želáme dobrú vzájomnú spoluprácu.

   

  V Chminianskej Novej Vsi dňa 11. 06. 2021                                                     Mgr. M. Suchaničová, riad. ZŠ s MŠ

   

 • Oznam o uskutočnení 2.kola volieb člena do RŠ za rodičov

  Vážení rodičia,

  riaditeľka ZŠ s MŠ oznamuje, že v zmysle Vyhlášky MŠ č. 291/2004,  ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení , o ich organizačnom a finančnom zabezpečení  vyhlasuje 2. kolo volieb člena  za rodičov ZŠ do Rady školy a to z dôvodu nesplnenia podmienky nadpolovičnej väčšiny odovzdaných hlasov v 1. kole, teda neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov.

  Voľby člena do Rady školy za rodičov ZŠ sa uskutočnia dňa 03.06. 2021 v čase od 7:20 hod. do 15:20 hod v priestore hlavnej chodby za podmienok uvedených v prvom kole volieb.

   

  V Chminianskej Novej Vsi dňa 01. 6. 2021                   Mgr. Magdaléna Suchaničová,  riad. ZŠ s MŠ

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
  Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
 • 051/7795214

Fotogaléria