Navigácia

 • Spolu múdrejší 3

  Vážení rodičia!

  Naša škola sa zapája do programu Spolu múdrejší 3. Tento projekt podporuje školy, ktoré vytvárajú podmienky na zlepšenie vedomostí a zručností žiakov prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania a to v hodinách mimo vyučovania. Cieľom je vyrovnávať rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, eliminovať riziko opakovania ročníkov, ako aj zmierniť negatívne dopady pandémie na vzdelávanie žiakov.

  Projekt sa bude realizovať v priebehu mesiacov január až jún 2022. Vytvorené budú skupiny po 1-2 alebo 3-5 žiakov, kde budú žiaci jednej triedy a z jedného ročníka. Doučovanie bude zamerané na hlavné vzdelávacie oblasti (slovenský jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda,...). Výhodou je, že učiteľ bude doučovať individuálne daného žiaka. Do projektu sa môžu zapojiť všetci žiaci, ktorí majú záujem zlepšiť svoje vedomosti, upevniť prebrané učivo, alebo dobehnúť učivo zameškané z akéhokoľvek dôvodu. Harmonogram doučovania bude prispôsobený tak, aby prihláseného žiaka nepreťažoval. Prihlásený žiak absolvuje priemerne 2 vyučovacie hodiny doučovania týždenne.

  Doučovať budú učitelia a asistentka učiteľa našej školy.

  Spolu_mudrejsi_3.pdf​​​​​​​

 • Návrat do školy od 10.1.2022

  Vážení rodičia,

  po prázdninách sa  začína opäť vyučovanie. Na prezenčné vyučovanie nastupujú všetci žiaci 1.-9. ročníka dňa 10.01.2022 (pondelok). Škola bude fungovať podľa doteraz platného Školského semafóru zo dňa 26.11.2021, ktorý môžete nájsť tu: Skolsky_semafor_26_11.pdf.

  Rúška sú povinné pre všetkých žiakov ZŠ.

  Prosíme rodičov, aby svoje deti pred nástupom do školy otestovali AG testom a jeho použitie nahlásili triednym učiteľom najlepšie cez EduPage.

  Prosíme Vás taktiež o vyplnenie Vyhlásenia o bezpríznakovosti cez EduPage, alebo poslať po deťoch jeho papierovú formu, ktorú si stiahnete tu: Bezpriznakovost.doc.

  Vedenie školy

 • Vianočný pozdrav

  Vianocny_pozdrav.pdf​​​​​​​

 • Vianočná nádielka

  Vianoce sú tradične spojené so štedrosťou a rozdávaním radosti a lásky. Keďže sme tento rok kvôli núdzovému stavu a opatreniam nemohli navštíviť dom seniorov v našej obci, potešiť ich spevom a voňavými perníčkami, predsa sme na starkých nezabudli. Okrem toho, že sme sa zapojili do projektu Koľko lásky sa zmestí do škatule, zorganizovali sme aj finančnú zbierku. Za vyzbierané peniaze sme kúpili vitamíny, ovocie a oriešky, aby sme aspoň tak dali starkým v domove najavo, že sme na nich nezabudli. A dúfame, že sa už čoskoro budeme môcť s nimi stretnúť a potešiť ich.        

  Prajeme všetkým šťastné a požehnané Vianoce!              

  Zubáková

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?

  Aj my v Základnej škole v Chminianskej Novej Vsi vedieme a učíme žiakov láske k seniorom. V tomto predvianočnom čase sme sa zapojili do projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“. Podarilo sa nám vytvoriť a napísať niekoľko vianočných pozdravov, ktoré sme spolu s rôznymi darčekmi pre seniorov zabalili do škatúľ. Veľká vďaka patrí žiakom a ich ochotným rodičom, ktorí bez váhania prispeli množstvom sladkostí, zozbieralo sa veľa kozmetiky, hygienických potrieb a trvanlivých potravín. Doniesli aj ponožky, pančuchy, knihy a iné potrebné veci. Spolu sme naplnili 23 škatúľ. Vyzbierali sme aj vitamíny a ozdobné sviečky. Tie sme odovzdali opatrovateľkám v domove, keďže samotní seniori nesmú disponovať týmito predmetmi.

  Ďakujeme aj všetkým kolegom, ktorí nám takto pomohli potešiť obyvateľov Domova pre seniorov DAR POKOJA v Chminianskej Novej Vsi. Dúfame, že sa tento projekt stane milou tradíciou pre našich starkých.

   

                                                                                                                                 Kočanová

 • Organizácia vyučovania na ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves od 13.12.2021

  Oznamujeme Vám, že od pondelka 13.12.2021 prechádza 2. stupeň ZŠ na dištančné vzdelávanie. Materská škola a 1. stupeň ZŠ pokračujú v prezenčnej forme do 17.12.2021. ŠKD bude pokračovať v aktuálnom režime.

  Vianočné prázdniny pre žiakov ZŠ začínajú 20.12.2021 a končia 7.1.2022. Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin je piatok 17.12.2021 a začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 10.1.2022.

  Rozvrh tried na dištančné vzdelávanie nájdete tu: DV_2021.pdf​​​​​​​


 • Školský semafór platný od 26.11.2021

  Školský semafór platný od 26.11.2021 nájdete v nasledujúcom dokumente: Skolsky_semafor_26.11.2021.pdf

 • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

  Na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstupuje do platnosti od 25. 11. 2021 oznamujeme rodičom a žiakom, že podľa § 2, ods. 3 písm. a)  sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO v priestoroch školy.

  Prosíme rodičov, aby svojim deťom zabezpečili minimálne 2 ks rúšok.

  Vedenie školy je povinné zabezpečovať prevádzku školy, výchovu a vzdelávanie žiakov v súlade s príslušnými zákonmi, ale aj usmerneniami príslušných orgánov. Škola je povinná tieto rozhodnutia rešpektovať. Tieto opatrenia sú záväzné celoplošne a platia pre každú školu na území SR.

   

  Celé znenie vyhlášky nájdete tu: vyhlaska_262.pdf​​​​​​​

 • Pozastavenie prenájmu telocvične

  V rámci protiepidemiologických opatrení a na základe núdzového stavu je pozastavený prenájom telocvične ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves s účinnosťou od 25.11.2021 na športovú a inú činnosť pre všetky subjekty a športové kluby. Telocvičňu je možné využívať len na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy a školských krúžkov.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Jesenné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  máme za sebou trochu ťažšie dni a pred nami sú jesenné prázdniny (28.10.2021-29.10.2021) a deň pracovného pokoja (1.11.2021). Do školy nastupujeme v utorok 2.11.2021.

  Prosíme tých, ktorí sú v karanténe, aby ju dôsledne dodržiavali, aby sme sa po prázdninách zišli v škole v čo najväčšom počte.

  Pred nástupom žiaka do školy je potrebné ho otestovať AG testom.

  Počas jesenných prázdnin budú materská škola aj školská jedáleň zatvorené.

   

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu a výskyt Covid-19 na našej škole sa všetci žiaci 2.stupňa budú v dňoch 26.10.2021-27.10.2021 vzdelávať dištančnou formou podľa platného rozvrhu hodín.

  Žiaci 1.stupňa sa vyučujú prezenčne. ŠKD nebude v prevádzke.

 • Oznam školskej jedálne

  Vážení rodičia,

  z dôvodu zrušenia obedov zadarmo sa budú depozity za stravu vyplácať postupne v priebehu mesiacov september 2021 až december 2021. Depozity budú zasielané na bankové účty, ktoré ste uviedli v prihláškach detí. V prípade zmeny čísla účtu kontaktujte vedúcu ŠJ osobne alebo telefonicky na t. č. 051/7795229.

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  od 4.10.2021 bude v platnosti nová vyhláška ÚVZ, ktorá upravuje povinnosť nosenia rúšok nasledovne:

  1. Povinnosť prekrytie horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (To znamená, že rúška nie sú povinné počas výučby v triede). 

  2. Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu napr. chodba, šatne, toalety. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre žiakov povinné.

  3. Nosenie rúšok v triede počas výchovno-vzdelávacieho procesu nie je zakázané.


  riaditeľ ZŠ s MŠ


  Príloha: Vyhláška ÚVZ: vyhlaska_250.pdf​​​​​​​

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Školská 28, 082 33  Chminianska Nová Ves oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon), budú mať všetci žiaci školy dňa 14.09.2021 riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov.

  V školskej jedálni sa nevarí, žiaci sú automaticky vyhlásení z obeda. V tento deň prevádzka v ŠKD nebude.

   

  V MŠ prevádzka bude a deti budú mať zabezpečené stravovanie.

   

                                                 

                                                                                         Mgr. Július Pošivák

                                                                                               riaditeľ školy

 • Zápis do Základnej umeleckej školy

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 7.30 hod. pred budovou školy. 

  Pri prvom nástupe žiaka do školy je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx).

  Po slávnostnom otvorení školského roka vstupujú do budovy školy iba žiaci 1.ročníkov.

  Do triedy s prvákom môže vstúpiť len jeden rodič, ktorý predloží triednemu učiteľovi:

  1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (viď vyššie)

  2. Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti bezpriznakovost_navsteva.docx

  3. Oznámenie o výnimke z karantény (ak spĺňa žiak podmienky) Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx


  V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie školského roka uskutoční v jednotlivých triedach základnej školy.

 • Školský klub detí - pokyny a organizácia v šk.roku 2021/2022

  ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves

  Pokyny pre rodičov detí, ktoré budú navštevovať ŠKD v školskom roku 2021/2022

  1. Do ŠKD prijíma dieťa riaditeľ školy na základe žiadosti rodičov. Rodič potvrdzuje svojim podpisom zápis dieťaťa do ŠKD, zároveň svojim podpisom vyjadrí súhlas s umiestnením dieťaťa v zmiešanej skupine.
  2. Je dôležité v žiadosti uviesť čas a spôsob odchodu dieťaťa domov.                / napr. s rodičom, súrodencom, starým rodičom a pod. /
  3. Žiadame rodičov, aby podľa dohodnutého času odchodu čakali svoje dieťa pred školou.
  4. Čas odchodu je možné upravovať podľa situácie a potreby. Je však nevyhnutné hlásiť každú zmenu! Zmenu vždy zapísať do zápisníčka (slovníček) určeného na komunikáciu medzi rodičom a školou.
  5. Činnosť v ŠKD začína po vyučovaní, končí o 15.30.
  6. Poplatok za ŠKD 7 eur / mesačne je potrebné uhradiť najneskôr do 15. v danom mesiaci.
  7. Je potrebné zabezpečiť:
  • hygienické potreby (mydlo, uterák, toaletný papier, hyg. vreckovky),                                   
  • staršie oblečenie na pobyt vonku (tepláky a pod., v zimnom období aj otepľovačky), vhodná obuv
  • olovrant, dostatok tekutín, prípadne aj vankúšik na oddych po vyučovaní
  1. Činnosť v ŠKD prebieha nasledovne:                                                                                                                                                                                                       
  • privítanie, hygiena, obed
  • rekreačná činnosť /oddych, relaxačné cvičenia a hry, voľné hry, pobyt vonku, kreslenie
  • záujmová činnosť /výtvarná, hudobná, pracovná, prírodovedná, športová
  • olovrant
  • príprava na vyučovanie (písomné vypracovanie domácich úloh na nasledujúci deň, čítanie, príp. didaktické hry)

   

  2.septembra 2021                         vychovávateľka ŠKD: PaedDr. Iveta Szeghyová                    

 • Nástup žiakov do ZŠ v šk.roku 2021/2022

  Nový školský rok sa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach. Cieľom manuálu podľa ministerstva „je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení podľa školského zákona bez ohľadu na zriaďovateľa. Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva.

  Prinášame vám stručný prehľad z manuálu:

  1. Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov.
  2. Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky.
  3. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.
  4. Ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov.
  5. Medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky.
  6. Zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
  7. Zákonní zástupcovia, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí  obdržia sadu 25ks testov. Odporúča sa vykonávať testovanie dvakrát do týždňa (odporúčané dni sú pondelok a štvrtok).

  Ďalšie informácie nájdete v prílohách:

  Školský semafor Skolsky_semafor.pdf​​​​​​​

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

  Oznámenie o výnimke z karantény Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

  Sprievodca samotestovania Ag testom Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

 • Oznam pre rodičov žiakov MŠ

  Vážení rodičia.

   

  Čo potrebuje Vaše dieťa v prvý deň nástupu do MŠ v školskom roku 2021/2022:

   

  Fotokópiu  zdravotného preukazu dieťaťa.

   

  V prvý deň je potrebné podpísať prehlásenie Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo Vám  bude poskytnuté v MŠ alebo na webovej stránke školy.

   

  Osobné potreby pre dieťa:

  Prezuvky (pevná obuv)

  Pyžamo

  Hrebeň

  Náhradné oblečenie (spodné prádlo, rúško, atď.)

  Prosíme Vás, aby ste na veci napísali meno  dieťaťa.

   

  Príchod do MŠ je do 8,00 hod. Ďakujeme.

   

  Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

  E. Čontofalská - zástupkyňa riaditeľa školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
  Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
 • 051/7795214

Fotogaléria