Navigácia

Nakupujeme v Tescu

Nakupujeme v Tescu

V úvode podujatia žiaci sme sa pýtali žiakov, čo je dôležité pre život (zdravie, šťastie, voda, jedlo, vzduch,......peniaze). Slovo „peniaze sme sa potom snažili povedať vo viacerých jazykoch. Porozprávali sme sa, akými peniazmi platíme na Slovensku a v iných krajinách, akú hodnotu a čo si môžeme kúpiť za 1 cent, 1, 10, 100, 1000 a 10000 eur, zapisovali sme značku eura. Potom sme so žiakmi prehodnotili, aké výdavky má bežná rodina. Žiaci vymenovali, na čo potrebujeme mesačne vynaložiť peniaze. Po takomto motivačno-náučnom rozhovore sme prešli k aktivite. Každý žiak dostal pracovný list, na ktorom bola mincami vyjadrená istá suma (mladší žiaci mali malé sumy vyjadrené v nakreslených minciach, starší žiaci mali sumu vyjadrenú mincami a papierovou hotovosťou. Dostali do rúk letáky a ich úlohou bolo rozumne a účelovo „nakúpiť“ z letákov pre celú rodinu t. j. vybrať produkty z letákov, vystrihnúť a nalepiť na svoj pracovný list, ale iba v takej hodnote, aká suma im vyšla po sčítaní eur na vlastnom pracovnom liste. Potom nasledovala prezentácia „nákupov“ a zisťovanie, či sa niekomu niečo ešte zvýšilo a kto ako s peniazmi hospodáril, či ich využil na správny účel.

Cieľom podujatia bolo poznať domácu aj zahraničné meny, poznať nominálne hodnoty našich peňazí a účelne hospodáriť s finančnými prostriedkami a rozvinúť nasledujúce kompetencie : sociálnu kompetenciu – naučiť sa pracovať vo väčšej skupine, rešpektovať názor a potreby iného, kompetenciu komunikovať v materinskom jazyku- vyjadriť svoj názor, čítať letáky, prírodovednú kompetenciu – spočítať hodnotu peňazí a nakupovať za ne; výtvarné cítenie – úhľadne vystrihnúť a tematicky prilepiť produkty na pracovný list; schopnosť riešiť problém.

 

Školské akcie 2019/2020

Na tomto mieste nájdete akcie, ktoré organizuje naša škola.

Novinky

Kontakt

  • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
    Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
  • 051/7795214

Fotogaléria