Navigácia

 • Oznam o uskutočnení volieb do Rady školy

  Vážení rodičia,

  riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že na základe Výzvy zriaďovateľa školy, sa uskutočnia voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ v Chminianskej Novej Vsi v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov. Voľby sú všeobecné, rovné a tajné.

  Z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie COVID – 19, ktorú vláda vyhlásila 11.3.2020, núdzového stavu vyhláseného vládou SR dňa 1.10.2021 (trvanie do 15. 5.2021) a naďalej trvajúcej mimoriadnej situácie budú voľby prebiehať za sprísnených epidemiologických a hygienických podmienok a dodržaní nariadení ÚVZ.

  Týmto oznamom Vás vyzývam na podávanie návrhov na kandidátov z radov rodičov detí a žiakov do volieb za člena RŠ. Návrhy môžete podávať do 26.5.2021 (streda) do 14,00 hod. na mailovú adresu erikacuchranova@gmail.com, alebo admin@zschnv.edupage.org

  Od kandidáta je potrené doručiť písomný súhlas s kandidatúrou.

  Voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia: 27. 05. 2021 v priestoroch ZŠ, Školská 28, Chminianska Nová Ves

  Voľby pre zástupcov rodičov  ZŠ sa uskutočnia: 28.5. 2021 od  7:20 hod. do 15:20 hod.  v priestoroch hlavnej chodby.

  Voľby pre zástupcov rodičov MŠ sa uskutočnia: 28.5 2021 od 6:30 do 16:00 hod. v priestore MŠ (šatne pre deti).


  Navrh_za_kandidata_do_RS_2020-21.docx​​​​​​​


  V Chminianskej Novej Vsi dňa 21. 5. 2021                                Mgr. M. Suchaničová, riad. ZŠ s MŠ • Nástup do školy od 17.5.2021

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že od dňa 17. 5. 2021 žiaci 1. – 9. ročníka sa budú vzdelávať prezenčne, teda nastúpia na školské vyučovanie. V súvislosti s nástupom žiakov na vyučovanie je potrebné naďalej dodržiavať bezpečnostné opatrenia a riadiť sa verejne známymi opatreniami, aby sme predchádzali ďalším  mimoriadnym opatreniam.

  Preto Vás naďalej  žiadame o vyplnenie tlačiva o zdravotnom stave Vášho dieťaťa, žiaka ZŠ.

  Pre žiaka ZŠ ide o tlačivo „Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka“ _ Príloha č.4

  https://www.minedu.sk/data/att/19689.docx

  Rodič si tlačivo stiahne, vyplní a vlastnoručne podpíše.  Bez vyplneného  tlačiva nemôže žiak nastúpiť na vyučovanie.

  Zamestnanci školy vypĺňajú tlačivo „Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti“_ Príloha č.2

  https://www.minedu.sk/data/att/19687.docx

   

   

  V Chmin.N. Vsi dňa 14.5.2021

                                                                               Mgr. M. Suchaničová, riad.školy

   

 • Oznam o pokračovaní v prerušenom vzdelávaní

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že ZŠ z prevádzkových dôvodov bude aj budúci týždeň zatvorená, čiže do 14. 5. 2021.  V prevádzke naďalej ostáva MŠ a ŠJ.

  Žiaci 1. aj 2. stupňa sa budú vyučovať dištančne podľa  rozvrhu posledného týždňa dištančného vzdelávania.

  Nástup na riadne vyučovanie je 17. 5. 2021.

   

  V Chminianskej Novej Vsi dňa, 6.5.2021                                                                               

  Mgr. M. Suchaničová,

  riad. školy

 • Oznam o prerušení školského vyučovania

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že  ZŠ  z prevádzkových dôvodov bude tento  a pravdepodobne aj budúci týždeň zatvorená, čiže od 04. 5. do 14. 5. 2021. 

  Žiaci 1. aj 2. stupňa sa budú vyučovať dištančne podľa  rozvrhu posledného týždňa dištančného vzdelávania.

  Toto opatrenie sme prijali po konzultácií s RÚVZ v Prešove a po odsúhlasení našich postupov zo strany zriaďovateľa, v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov aj zamestnancov ZŠ.

  O nástupe žiakov na riadne vyučovanie Vás budeme včas informovať.

  V Chminianskej Novej Vsi dňa 03.5.2021                                                                                Mgr. M. Suchaničová,

  riad. školy

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Vážení rodičia,

  oznamujem Vám, že dňa 03. 5.  2021 udeľujem žiakom ZŠ so súhlasom zriaďovateľa ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno sa žiakom ZŠ  udeľuje z prevádzkových a bezpečnostných  dôvodov. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.  

  Škola postupuje v zmysle opatrení „ Covid školský semafor“ ( opatrenia platné v škole pri podozrení alebo zistení ochorenie Covid – 19).

  O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

   

  Mgr. M. Suchaničová, riad. školy

 • Pravidlá pre školy od 3.5.2021

 • 22. 4. 2021 Adaptačný rozvrh od 26.4.2021
 • 16. 4. 2021 Adaptačný rozvrh pre žiakov 8. a 9.ročníka od 19.4.2021
 • Oznam o obnovení prezenčného vyučovania pre žiakov 8. a 9.ročníka

  Vážení rodičia,

  od pondelka 19. apríla 2021 budú môcť nastúpiť na prezenčnú výučbu  žiaci, ktorí navštevujú 8. a 9. ročník ZŠ.

  Aby sa Vaše dieťa mohlo zúčastniť vyučovania, jeho účasť na vyučovaní bude  podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ. Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo RÚVZ zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje Covid školský semafor.

  O dva týždne neskôr – od 26. apríla 2021 sa celé školstvo prepne do „regionálneho Covid automatu“. V okresoch s priaznivou epidemiologickou situáciou tak bude možné otvoriť školy a školské zariadenia pre ďalšie kategórie detí a žiakov.

  V tej súvislosti je nutné, aby sa žiak pri vstupe preukázal negatívnym Ag alebo PCR testom, ktorý odporúčame vykonať v mieste bydliska.
  Nakoľko ešte nemáme spätnú väzbu   týkajúcu sa našej objednávky kloktacích testov, nemôžeme poskytnúť bližšie informácie týkajúce sa testovania žiakov kloktaním. . .

  Žiaci budú na školský režim prechádzať postupne, tzv. adaptačným obdobím.
  Jeho cieľom je minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých.


  Rozvrh hodín bude upravený a zverejnený na našej webovej stránke.

   

  Záujem o stravu je potrebné nahlásiť p. Kollarčíkovej, ved. ŠJ na t.č. 051/7795229!

  Naďalej platí povinnosť preukázania negativity zákonného zástupcu a čestné vyhlásenie ZZ pri vstupe do školy.

  Cestne_vyhlasenie_zakonny_zastupca.docx​​​​​​​

 • Čitateľský oriešok

  Tento mesiac nás potešila skvelá správa. Dozvedeli sme sa, že štyria žiaci zo IV. A triedy sa stali celoslovenskými finalistami v literárno-výtvarnej súťaži Čitateľský oriešok 7. Blahoželáme týmto žiakom: Danielke Harničárovej, Nelke Zlatohlavej, Ninke Gočovej a Leovi Šalamunovi!

  K čo najlepšiemu konečnému umiestneniu máte možnosť prispieť aj Vy všetci, ktorí im dáte svoj hlas. Je potrebné na jednotlivé kresby kliknúť a dať im like.

  Vopred Vám všetkým za hlasy ďakujeme!


  Prihláste sa na facebook, otvorte si obrázok a dajte like. Tu sú adresy obrázkov našich žiakov:

  https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.3853806267990548/3853599174677924

  https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.3853806267990548/3853599591344549

  https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.3853806267990548/3853599684677873​​​​​​​

  https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.3853806267990548/3853599731344535


 • Zápis do MŠ

  Ziadost_do_MS.pdf​​​​​​​

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:4-A1810 https://www.minedu.sk/data/att/19138.pdf naďalej ostáva v platnosti školské vyučovanie na 1.stupni a v MŠ  tak, ako doposiaľ a to prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce do 11. apríla 2021.

  Čo sa týka testovania, platný je neg. test, z obdobia testovania od 1. do 4. apríla. Môžete sa ním preukazovať do 11. 4. 2021.

  Záujem o kloktacie testy zo strany rodičov je 57%, preto vedenie školy zvažuje všetky alternatívy kvalitného a hlavne kvalifikovaného zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov 2. stupňa. O ďalšom postupe, prípadne nástupe žiakov 2. stupňa na prezenčné vyučovanie Vás budeme informovať.

           

 • Balíčky "školského ovocia"

              Na základe Metodických pokynov Poľnohospodárskej Platobnej agentúry je pre deti s dištančným vzdelávaním, (ktoré sa stravujú v čase riadneho vyučovania v ŠJ), pripravená ponuka na „Mesačný balíček zdravia“, ktorý obsahuje kombináciu čerstvého ovocia a ovocných produktov (šťavy, pyré, sušené ovocie).

               Vážení rodičia, v prípade Vášho záujmu , školská jedáleň štandardným objednávkovým spôsobom nahlási objednávku „Mesačných balíčkov zdravia.“ Za tieto balíčky ani škola, ani rodič neplatí nič, je to v rámci „Školského ovocia.“

              Spustenie dodávok „ Mesačných balíčkov zdravia “ bude  od  apríla 2021 – 1 x mesačne.

  Škola nahlási žiakom dátum a čas prevzatia balíčkov priamo v škole.

   

              Záujem o balíčky je potrebné nahlásiť triednym učiteľom do 9. apríla 2021.

   

              Deti v štandardnom vyučovacom režime budú naďalej dostávať „Školské ovocie“ ako doteraz cez školské jedálne počas obedov.

   

  Pre bližšie informácie kontaktujte nás na t.č.  ŠJ ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves _ 77 95 229 v čase riadneho vyučovania, teda od 07. 4. – 09. 4. 2021 do 14.00 hod. alebo priamo u vedúcej ŠJ p. Kollarčíkovej na m.č.:0907 925 973.

   

   

 • Oznam - Kloktací test

  Vážení rodičia,

  na základe výzvy MŠVVaŠ SR, ktoré má mimoriadny záujem obnoviť vyučovanie v školách a zároveň udržať prostredie škôl bezpečné, školy boli oslovené s ponukou možnosti pravidelného testovania žiakov 2. stupňa formou kloktacích testov.

  S tým je spojené predbežné zisťovanie záujmu rodičov o túto formu testovania a to vyplnením a zozbieraním Prílohy č.1A „Súhlas dotknutej osoby“ a „Prílohy 1B „Zber údajov“, ktoré nájdete na stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/, ktoré sú potrebné pre vykonanie testovania žiaka.

  Svoj záujem o testovanie svojho dieťaťa oznámte triednym učiteľkám najneskôr do 30. 3. 2021 do 12:00 hod. a to vyplnením a odoslaním príloh na ich pracovné maily.

   

  5.A tr. uč. Mgr. Foľtová                 jana.foltova@zschnv.edupage.org

  5.B tr. uč. Mgr. Višňovská            judita.visnovska@zschnv.edupage.org

  6.A tr. uč. PaedDr. Miščáková     viera.miscakova@zschnv.edupage.org

  6.B tr. uč. Mgr. Prextová              iveta.prextova@zschnv.edupage.org    

  7.A tr. uč. Mgr. Petričková            martina.petrickova@zschnv.edupage.org

  7.B tr. uč. Mgr. Aronová               marianna.aronova@zschnv.edupage.org

  8.A tr. uč. Mgr. Zubáková             andrea.zubakova@zschnv.edupage.org

  8.B tr.uč. Mgr. Hekkelová             ana.hekkelova@zschnv.edupage.org

  9.A tr.uč. Mgr. Tarcalová               viera.tarcalova@zschnv.edupage.org

  9.B tr. uč. Ing. Neštinová              natasa.nestinova@zschnv.edupage.org

   

   

                                  Mgr. M. Suchaničová, riad.školy

   

   

 • Zápis do 1.ročníka

  ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves

  Informácia k zápisu prvákov

      Vážení rodičia,

  povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

  Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

  Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej základnej školy.

  Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

  Miesto zápisu  bude v priestoroch základnej školy od 7. apríla 2021 do 30. apríla 2021 vrátane, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, v čase od 7:00 hod. do 13:00 hod. 

  Zápisy sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí.

   

  Zápis detí je možné uskutočniť:

   

  1.    pomocou elektronického formulára , ktorý nájdete na našej weboej stránke : https://zschn.edupage.org/register/ , lišta ľavo, elektronický formulár,

  • formulár je potrebné odoslať  na adresu školy do 30.4.2021

           Prostredníctvom aktívnej elektronickej schránky: zákonný zástupca má možnosť     poskytnúť údaje k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

   

  2.   Vyplnením a osobným doručením tlačiva:

      Ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa v čase zápisu do školy vyplní  žiadosť o prijatie žiaka a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať ochranný respirátor, negatívny COVID-19 test, potvrdenie o   výnimke a dodržiavať dvojmetrový odstup).

  Postačujúca je prítomnosť jedného zákonného zástupcu.   

         

  Žiadosť o prijatie do 1.ročníka.  

  / tlačivo sa nachádza u  zástupcov riaditeľky školy v ZŠ alebo MŠ a na web. stránke základnej školy /

     V čase zápisu  budú poverení zamestnanci prítomní v priestoroch školy. Pre rodičov budú vytvorené podmienky, aby si vypísali potrebné dokumenty a odovzdali ich poverenému zamestnancovi školy, pri dodržaní všetkých nariadených opatreniach.

   

  Pre žiakov v zahraničí sú rodičia povinní vyplniť a doručiť :

  Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí.

   

   Dokumenty nemusia byť v čase podania podpísané. Pri najbližšom osobnom stretnutí rodič predloží rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a po overení pedagógom žiadosť podpíše.                 

   V prípade individuálnych potrieb rodičov, kontaktujte vedenie školy na tel. čísle : 051/7795214 alebo na emailovej adrese školy: admin@zschnv.edupage.org

  Tlačivá k zápisu: 

 • Oznam platný pre vyučovanie od 8.3.2021

  Riaditeľstvo školy v súvislosti  s aktuálnymi usmerneniami MŠVVaŠ SR oznamuje, že od 08. 3. 2021 (pondelok), pokračujeme v prezenčne forme vyučovania pre žiakov 1. – 4.  ročníka, prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi rodičov  s nevyhnutným výkonom prezenčnej práce, (t.j. musia fyzicky chodiť do zamestnania), alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu a žiakov, u ktorých charakter práce rodičov neumožňuje sa im venovať v domácom prostredí.

  Naďalej platí, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v jednej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní. V deň nástupu odovzdať tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.

   Toto tlačivo odovzdávajú aj rodičia detí, ktoré navštevujú  MŠ.

  Materskú školu môžu navštevovať len deti zamestnaných rodičov, ktorí prinesú potvrdenie od svojho zamestnávateľa.

  Tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu pre detí, vyplnia a odovzdajú rodičia žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

  V platnosti ostáva aj možnosť prezenčnej výučby pre žiakov 2. st. v skupinách 5+1 ( ide o žiakov, ktorí nemajú zabezpečené technické podmienky pre dištančné vzdelávanie).

  ŠKD  bude v prevádzke v riadnom režime.

   

  Mgr. M. Suchaničová

  riad. ZŠ s MŠ

 • Oznam

  Od 01.03.2021 žiaci 1.-4. ročníka  pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania a žiaci 5.-9. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.

   

  Podmienkou nástupu žiakov 1.-4. ročníka je predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu.


  Mgr. Magdaléna Suchaničová

  riad. ZŠ s MŠ

  Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.pdf​​​​​​​

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,

  vedenie školy oznamuje rodičom, že aj napriek jarným prázdninám, (platí pre žiakov ZŠ),v čase od 22.2 – 26. 2. 2021 bude v prevádzke  MŠ.

  ŠKD v čase jarných prázdnin  v prevádzke nebude.

  Preto naďalej upozorňujeme všetkých rodičov, ktorí prejavili záujem o pobyt svojho dieťaťa v MŠ, na povinnosť testovania a vyplnenia tlačiva o bezinfekčnosti. Stravovanie detí zabezpečí ŠJ, ktorá bude taktiež v prevádzke.

  Zároveň upozorňujem rodičov žiakov ZŠ, aby sledovali dianie  hlavne okolo testovania v súvislosti s nástupom žiakov do školy po jarných prázdninách.

  Nástup do školy je 1.3.2021

  Prílohu_11a_ Čestné vyhlásenie_ pre MŠ nájdete na :

  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
  Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
 • 051/7795214

Fotogaléria