Navigácia

Materská škola

 

„Deťom treba venovať najväčšiu pozornosť,

starostlivosť, lebo sú najcennejším darom a klenotom, ktorý

sa nedá s ničím porovnať.“

                                                                J. A. Komenský

 

Naša materská škola je umiestnená v budove základnej školy, je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves. Zriaďovateľom je obec Chminianska Nová Ves. Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu ISCED-0, so školským vzdelávacím programom „Hráme sa a tvoríme spolu.“ Je trojtriedna s celodennou prevádzkou. Deti sú rozdelené do tried podľa veku.

Naša materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emociálnej, intelektuálnej, telesnej, estetickej, morálnej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Ďalej ponúka:

 • pekne a vkusne zariadený interiér
 • pestrú činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom
 • pravidelný pobyt vonku v peknom prírodnom prostredí
 • individuálnu prácu s deťmi
 • rôzne akcie a slávnosti
 • aktivity pre deti a rodičov
 • tanečno-pohybový krúžok
 • hru na flautu

Materská škola je verejná s vyučovacím jazykom slovenským. Pracuje v nej 7 zamestnancov s týmto obsadením:

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

           zástupkyňa RŠ                Emília Čontofalská

 

učiteľky                          Katarína Korčaková

                                                   Oľga Kovalíková

                                                   Bc. Lenka Miškufová

                                                   Mgr. Anna Česlárová

                                                   Martina Karaffová

 

Prevádzkový zamestnanec: 

                                                   Mária Harničárová

 

 

 

 

Tel. kontakt: 051/ 7795208

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves
  Školská 28, 08233 Chminianska Nová Ves
 • 051/7795214

Fotogaléria